Follow us
Dom > Производи > Растварачи
Диетилен гликол монобутил етер ацетат (гликол етар ДБАЦ) ЦАС бр.124-17-4

Диетилен гликол монобутил етер ацетат (гликол етар ДБАЦ) ЦАС бр.124-17-4

Пропилен гликол моно бутил етар (ПНБ), гликол етер ПНБ, бутокси пропанол; Пропанедиол бутил етер